Aktualności projektowe

18.04.2018
Szanowni Państwo, przedstawiamy listę osób wyłonionych do otrzymania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Mów mi szefie!

Do pobrania:
- lista

27.02.2018
Szanowni Państwo, informujemy, że przelaliśmy szóstą transzę wsparcie pomostowego. Z tej okazji ogłaszamy nabór na składanie "Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego" na kolejne 6 miesięcy. Termin składania Wniosków przewidziany jest do 6 marca 2018.

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Nałęczowskiej 30 (20-701 Lublin) osobiście lub listownie. Osoby, które nie złożą Wniosku w terminie nie będą kwalifikowane do otrzymania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że kolejne wsparcie pomostowe na 6 miesięcy otrzyma 28 Uczestników Projektu.

Do pobrania:
- Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

15.11.2017
Publikujemy nowe wzory do rozliczenia wsparcia pomostowego oraz finansowego.

Do pobrania:
- rozliczenia wsparcia finansowego
- rozliczenie wsparcia pomostowego

14.11.2017
Szanowni Państwo, informujemy, iż 23 listopada otrzymamy środki na rozwój przedsiębiorczości w Państwa firmach. Przelew do Państwa jest planowany tego samego dnia, prosimy o cierpliwe oczekiwanie na fundusze. Jednocześnie informujemy o składaniu rozliczenia środków pomostowych za wrzesień, październik oraz listopad do 10 grudnia na podstawie zasad rozliczenia wsparcia pomostowego udostępnionych na stronie projektu 02.10.2017 r.

Zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia finansowego zbliża się termin wydatkowania środków na wsparcie finansowe. Termin ten dla każdego Uczestnika projektu zostanie przedłużony na podstawie aneksu do umowy. O terminie podpisywania aneksów będziemy Państwa informować.

13.10.2017
Szanowni Państwo, informujemy, iż przelew dot. Wsparcia finansowego oraz pomostowego dla UP zostanie zrealizowany w późniejszym terminie niż zakłada to umowa o udzieleniu wsparcia finansowego. Sytuacja ta spowodowana jest brakiem transzy ze strony Instytucji Zarządzającej tj,: Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Bardzo prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W momencie otrzymania transzy poinformujemy niezwłocznie o tym Państwa. Za utrudnienie bardzo przepraszamy!

03.10.2017
Szanowni Państwo, prosimy pamiętać o tym, żeby w zestawieniu rozliczającym dotację główną w oddzielnym wierszu wykazywać wkład własny , który jest umieszczony w Państwa harmonogramie rzeczowo-finansowym biznesplanu.

02.10.2017
Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie wydatki zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i wsparcie pomostowe finansowe powinny dotyczyć założonej przez Państwa firmy. Nie będą kwalifikowalne faktury/rachunki wystawione na osoby fizyczne. Płatności mogą Państwo dokonywać zarówno przelewem, gotówką, czy płatnością kartą.

02.10.2017
Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, iż wszyscy Uczestnicy Projektu podpisali umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i prowadzenie działalności gospodarczej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

Zasady rozliczania wsparcia finansowego
Zasady rozliczania wsparcia pomostowego

Warunkiem wypłaty kolejnych rat wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (może być skan) jak również zestawienia poniesionych wydatków. Dokumenty te powinny być dostarczone za dany miesiąc do 10 dnia każdego następnego miesiąca rozliczeniowego za który przysługuje wsparcie pomostowe. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego.

Zestawienie wydatków powinno wpłynąć do Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w wersji papierowej z oryginalnym podpisem (poczta tradycyjna, dostarczenie osobiście).

25.09.2017
Szanowni Państwo, bardzo prosimy o przynoszenie w dniu podpisania umów wypełnionych Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Tutaj przedstawiamy wzór wypełnionego formularza.

25.09.2017
Szanowni Państwo, na naszej stronie widnieje już ostateczna lista uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatem postanowiliśmy podać plan działania w kilku punktach. Zatem każdy z Państwa powinien:

1. Zarejestrować firmę (jak najwcześniej).
Przesłać do nas skany (mms@atllegal.pl) kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowanie firmy w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

KOMPLET DOKUMENTÓW: kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),kopia nadania numeru REGON, kopia dokumentu nadania numeru NIP, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kopia umowy rachunku bankowego, oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego).

2. Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej pracownik Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich umówi Państwa na podpisanie umowy i weksla. (Wzór weksla). Weksel podpisuje zarówno uczestnik projektu jak i 2 poręczycieli

3. Przyjechać do siedzimy Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z 2 poręczycielami. Wówczas należy przedstawić komplet oryginalnych dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej, a także przedłożyć zgodę małżonka/małżonki zarówno uczestnika projektu, jak i poręczyciela na uczestnictwo w projekcie i poręczenie (Załącznik nr 11 - Lider) (Załącznik nr 11 - Partner) a także oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (Załącznik nr 10). Ponadto dwaj poręczyciele musza przedstawić potwierdzenie swoich zarobków zgodnie z wytycznymi, które znajdują się Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

4. Po podpisaniu umowy otrzymają Państwo jednorazowo bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, a także pierwsze wsparcie pomostowe.

5. Dopiero na tym etapie mogą Państwo wydatkować środki. Prosimy pamiętać o prowadzeniu dokumentacji i fotografowaniu zakupów.

6. W przypadku zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego o podaniu się egzekucji procedura wygląda identycznie jak w punkcie 1, dodatkowo przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu jest zobligowany do dostarczenia aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji.

25.09.2017
Szanowni Państwo, przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania na utworzenie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Mów mi szefie!

Do pobrania:
- lista osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania

19.09.2017
Przypominamy, iż podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wypłata środków na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej a także pierwsza pomostówka nastąpi jeszcze we wrześniu 2017r. po założeniu przez Państwa działalności gospodarczej.

W dniu podpisania umowy będą Państwo zobowiązani przedstawić komplet dokumentów dotyczących założonej działalności gospodarczej (wykaz w poprzedniej aktualizacji) a także pojawić się w biurze projektu z 2 poręczycielami (jeżeli dotyczy). Będziemy także prosić o dostarczenie zgody małżonków zarówno uczestnika projektu jak i poręczycieli (Załącznik nr 10) (Załącznik nr 11 - Lider) (Załącznik nr 11 - Partner)

18.09.2017
Zgodnie z§ 4 pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych osoby zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego są zobligowani do dostarczenia do firmy Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

Sugerujemy, żeby termin rozpoczęcia działalności gospodarczej był po 25.09.2017r.

Podpisanie umowy o przyznaniu środków finansowych będzie we wrześniu 2017roku, po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów przez uczestników projektu oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy, która odbędzie się we wrześniu 2017r.

18.09.2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów. Przedstawiamy wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu "Mów mi szefie!".

Do pobrania:
- wstępna lista

08.08.2017
Szanowni Państwo, informujemy iż od 14.08.2017r. do 31.08.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski (załącznik nr 6, załącznik nr 13) składane powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 7 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.


09.06.2017
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru doradcy zawodowego w ramach procedury rozeznania rynku - oceny dokonano 09.06.2017 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Pani Marii Krzowskiej i ofertę Pani Doroty Kostrzewy.

01.06.2017
W związku z realizacją projektu „Mów mi szefie!” nr RPLU.09.03.00-06-0089/16 na terenie woj. lubelskiego poszukujemy doradcy zawodowego, który przeprowadzi zajęcia z zakresu diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Szczegóły do pobrania poniżej:

Rozeznanie rynku w sprawie ceny - doradca zawodowy

Zapraszamy do składania ofert!

23.05.2017
Uprzejmie informujemy, że nabór do projektu został zakończony.

16.05.2017
Przedłużamy nabór do projektu do dnia 23 maja 2017r. włącznie! Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Mów mi szefie!", które nie zdążyły złożyć formularza zgłoszeniowego. Przedłużamy nabór do projektu do dnia 23 maja 2017r. (włącznie). Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w zakładce DOKUMENTY. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (0 81) 444 99 40 oraz adresem e-mail: mms@atllegal.pl

12.05.2017
Rozeznanie rynku - publikujemy zapytanie ofertowe w sprawie najmu sal.

Do pobrania:
- zapytanie
- formularz ofertowy

09.05.2017
Publikujemy zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - wynajem sal na spotkania indywidulane oraz wynajem sal szkoleniowych.

Do pobrania:
- zapytanie
- formularz ofertowy

05.05.2017
KOMPLET DOKUMENTÓW JAKI NALEŻY ZŁOŻYĆ:
Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 a – Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – WYŁĄCZNIE dla osób zarejestrowanych w KRUS spełniających warunek osoby odchodzącej z rolnictwa zarejestrowanej jako bezrobotna oraz członka jej rodziny zarejestrowanego jako osoba bezrobotna, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Osoby te muszą także dołączyć potwierdzenie opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał.
Załącznik 2 b – Oświadczenie – WYŁĄCZNIE dla osób, którzy deklarują, iż w terminie do 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej zatrudnią dodatkową osobę/osoby w ramach prowadzonej działalności na umowę o pracę/otworzą przedsiębiorstwo społeczne/otworzą działalność gospodarczą w sektorze białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki.
Osoby z niepełnosprawnościami powinny dołączyć – kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność
Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP - zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy (najlepiej aktualne z terminu rekrutacji tj. z datą od 05.05.2017r.- 15.05.2017r.)

25.04.2017
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Nabór do projektu "Mów mi szefie!" prowadzony będzie w dniach 05-15.05.2017r. włącznie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata/ ki do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Rekrutacja do Projektu składa się z dwóch etapów:

Lista 56 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na www.mms.atllegal.pl oraz w Biurze Projektu po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu "Mów mi szefie!" zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na ww.mms.atllegal.pl w zakładce DOKUMENTY.

Do góry