Aktualności projektowe

19.09.2017
Przypominamy, iż podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wypłata środków na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej a także pierwsza pomostówka nastąpi jeszcze we wrześniu 2017r. po założeniu przez Państwa działalności gospodarczej.

W dniu podpisania umowy będą Państwo zobowiązani przedstawić komplet dokumentów dotyczących założonej działalności gospodarczej (wykaz w poprzedniej aktualizacji) a także pojawić się w biurze projektu z 2 poręczycielami (jeżeli dotyczy). Będziemy także prosić o dostarczenie zgody małżonków zarówno uczestnika projektu jak i poręczycieli (Załącznik nr 10) (Załącznik nr 11 - Lider) (Załącznik nr 11 - Partner)

18.09.2017
Zgodnie z§ 4 pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych osoby zarekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego są zobligowani do dostarczenia do firmy Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

Sugerujemy, żeby termin rozpoczęcia działalności gospodarczej był po 25.09.2017r.

Podpisanie umowy o przyznaniu środków finansowych będzie we wrześniu 2017roku, po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów przez uczestników projektu oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy, która odbędzie się we wrześniu 2017r.

18.09.2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów. Przedstawiamy wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu "Mów mi szefie!".

Do pobrania:
- wstępna lista

08.08.2017
Szanowni Państwo, informujemy iż od 14.08.2017r. do 31.08.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski (załącznik nr 6, załącznik nr 13) składane powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 7 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

09.06.2017
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru doradcy zawodowego w ramach procedury rozeznania rynku - oceny dokonano 09.06.2017 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Pani Marii Krzowskiej i ofertę Pani Doroty Kostrzewy.

01.06.2017
W związku z realizacją projektu „Mów mi szefie!” nr RPLU.09.03.00-06-0089/16 na terenie woj. lubelskiego poszukujemy doradcy zawodowego, który przeprowadzi zajęcia z zakresu diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Szczegóły do pobrania poniżej:

Rozeznanie rynku w sprawie ceny - doradca zawodowy

Zapraszamy do składania ofert!

23.05.2017
Uprzejmie informujemy, że nabór do projektu został zakończony.

16.05.2017
Przedłużamy nabór do projektu do dnia 23 maja 2017r. włącznie! Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Mów mi szefie!", które nie zdążyły złożyć formularza zgłoszeniowego. Przedłużamy nabór do projektu do dnia 23 maja 2017r. (włącznie). Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w zakładce DOKUMENTY. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (0 81) 444 99 40 oraz adresem e-mail: mms@atllegal.pl

12.05.2017
Rozeznanie rynku - publikujemy zapytanie ofertowe w sprawie najmu sal.

Do pobrania:
- zapytanie
- formularz ofertowy

09.05.2017
Publikujemy zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - wynajem sal na spotkania indywidulane oraz wynajem sal szkoleniowych.

Do pobrania:
- zapytanie
- formularz ofertowy

05.05.2017
KOMPLET DOKUMENTÓW JAKI NALEŻY ZŁOŻYĆ:
Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 a – Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – WYŁĄCZNIE dla osób zarejestrowanych w KRUS spełniających warunek osoby odchodzącej z rolnictwa zarejestrowanej jako bezrobotna oraz członka jej rodziny zarejestrowanego jako osoba bezrobotna, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Osoby te muszą także dołączyć potwierdzenie opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał.
Załącznik 2 b – Oświadczenie – WYŁĄCZNIE dla osób, którzy deklarują, iż w terminie do 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej zatrudnią dodatkową osobę/osoby w ramach prowadzonej działalności na umowę o pracę/otworzą przedsiębiorstwo społeczne/otworzą działalność gospodarczą w sektorze białej gospodarki i/lub zielonej gospodarki.
Osoby z niepełnosprawnościami powinny dołączyć – kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność
Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP - zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy (najlepiej aktualne z terminu rekrutacji tj. z datą od 05.05.2017r.- 15.05.2017r.)

25.04.2017
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Nabór do projektu "Mów mi szefie!" prowadzony będzie w dniach 05-15.05.2017r. włącznie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata/ ki do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Rekrutacja do Projektu składa się z dwóch etapów:

Lista 56 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na www.mms.atllegal.pl oraz w Biurze Projektu po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu "Mów mi szefie!" zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na ww.mms.atllegal.pl w zakładce DOKUMENTY.

Do góry