Pliki do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji do projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2a do Formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa
 4. Załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego
 5. Karta oceny formularza zgłoszeniowego
 6. Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym
 7. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 8. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja czarno-biała
 9. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 10. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja czarno-biała
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych
 13. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 14. Biznesplan
 15. Biznesplan - wersja czarno-biała
 16. Karta oceny biznesplanu
 17. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
 18. Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela weksla in blanco
 19. Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela weksla in blanco - wersja czarno-biała
 20. Wzór oświadczenia zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - Lider
 21. Wzór oświadczenia zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - Lider - wersja czarno-biała
 22. Wzór oświadczenia zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - Partner
 23. Wzór oświadczenia zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - Partner - wersja czarno-biała
 24. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem (lider)
 25. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem (partner)
 26. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 27. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - wersja czarno-biała

Do góry