O projekcie
Projekt "Mów mi szefie!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytutem Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Mów mi szefie!", którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 62 osób (31 kobiet, 31 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:
Planowane efekty realizacji projektu:
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 30.09.2018
Wartość projektu: 2 922 804,35 zł
Dofinansowanie projektu: 2 484 383,70 zł

Projekt "Mów mi szefie!", skierowany jest do osób po 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):
REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu "Mów mi szefie!", należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami:
Regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie www.mms.atllegal.pl w zakładce DOKUMENTY oraz w Biurze Projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z w/w załącznikami przyjmowane będą elektronicznie lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (siedziba Fundacji Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, pokój 204, II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu.

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: mms@atllegal.pl, przy czym dodatkowo dostarczenie niniejszych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do Biura Projektu musi nastąpić najpóźniej w ciągu następnych 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej.
Do góry